Unit 1,No. 8, 11th Alley,
Pond, MO 63040

+989023819944
info@dyakoo.com

HSE/TTE سیستمی است برای بهبود و بالا بردن کارایی آموزش حوادث و اتفاقات در صنایع مختلف. در این سیستم، صنعت، واحد یا بخشی از آن مدل سازی و شبیه سازی شده و بر پایه سناریو و حوادث، آموزش HSE انجام میگیرد. مدل سازی انجام شده میتواند بطور کامل با جزئیات واقعی صنعت منطبق باشد.

سناریوهای HSE در HSE/TTE پیاده سازی شده و افراد شرکت کننده در آموزش و آزمون، آن را محیط مجازی صنعت اجرا مینمایند.

مهمترین قابلیت HSE/TTE اندازه گیری زمان اجرای آزمون بوده و امکان مقایسه این زمان بین شرکت کننده گان به بهبود سیستم آموزشی کمک موثر مینماید. این زمان نشاندهنده سرعت عکس العمل افراد به وقایع تعریف شده در سناریو یا حادثه است.
در یک حادثه واقعی، عکس العمل گروهی و تیمی افراد مهمترین بخش از مقابله با حادثه است و عملکرد مستقل افراد در تیم، در نتیجه نهایی پاسخ به حادثه موثر است. بر همین اساس امکان اجرای HSE/TTE بصورت گروهی در بستر شبکه نیز وجود دارد. زمانهای بدست آمده در این حالت برای تعیین افراد نیازمند به آموزش بیشتر، بالا بردن کیفیت کار گروهی و یا تغییر رویه ها کمک فراوانی میکند.

 

برای دانلود ویدئو دمو از لینک زیر استفاده نمائید

 

برای دانلود توضیحات (PDF) از لینک زیر استفاده نمائید